Popis spoločnosti

Naša spoločnosť bola založená v roku 2008 tímom skúsených pracovníkov, ktorí už od roku 2000 spolupracovali
vo firme, ktorá sa zaoberala vymáhaním pohľadávok pre lízingovú spoločnosť B.O.F leasing a.s. v podstate od
jej vzniku.
Kancelárske priestory a sídlo firmy má spoločnosť od roku 2011 na Bosákovej ulici č. 7 v Bratislave, kde sa
nachádza aj archív spoločnosti.
Hlavnou činnosťou spoločnosti ROJALIS, s.r.o. je mimosúdne vymáhanie pohľadávok a odoberanie predmetov
financovania najmä od dlžníkov leasingových spoločností, bankových inštitúcií a firiem na základe špecifických
požiadaviek klienta v súlade s ustanoveniami právnych predpisov.

Ide hlavne o spravovanie pohľadávok vo
- finančnom lízingu
- finančnom úvere
- operatívnom lízingu
- spotrebiteľskom úvere.

Naša spoločnosť sa vo veľkej miere podieľa aj pri vyhľadávaní povinných osôb, doručovania úradných
písomností, riešenia inkasa finančných pohľadávok zo strany povinných osôb, dohadovania splátkového
kalendára finančných pohľadávok zo strany povinných osôb, individuálneho zisťovania majetku, vyhľadávania a
dokumentovania nehnuteľného majetku, zabezpečenia súpisu hnuteľných vecí, zabezpečovacích úkonov
hnuteľného majetku a ochrana exekútora pri výkone povolania.
Zabezpečujeme preverovanie klientov pre mandanta za účelom zníženia miery rizika pri uzatváraní obchodných
zmlúv.
Firma ROJALIS, s.r.o. zabezpečuje komplexný servis pri vymáhaní pohľadávok vrátane právnych služieb,
služieb exekútora a služieb pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany majetku.
Naším cieľom je zdokonaľovať našu spoločnosť, ktorá už od svojho začiatku má významné postavenie na trhu
a poskytuje vysoko kvalitné služby prostredníctvom profesionálneho tímu ľudí.

Tím

Počet pracovníkov v spoločnosti je osem z toho traja zamestnanci sú v trvalom pracovnom pomere.
Ostatní zamestnanci pracujú pre spoločnosť dlhodobo ako SZČO.
Konateľom spoločnosti je p. Jaroslav Ilavský.
Všetci zamestnanci vrátane manažmentu sú priamo vo výkone pri poskytovaní služieb mimosúdneho vymáhania
vrátane telefonického vymáhania a odberu lízingových predmetov, čím sú vo vysokej miere znížené náklady na
fungovanie spoločnosti a následné zvyšovanie jej zisku, pričom je zaručená znalosťou klientskeho
prostredia, profesionálny prístup, odbornosť a lojalita.
Spoločenská bezúhonnosť a kvalita zamestnancov spoločnosti je na vysokej odbornej úrovni o čom svedčia ich
viac ako devätnásťročné skúsenosti v oblasti vymáhania pohľadávok pre renomované lízingové spoločnosti
a ostatné firmy.

Riešenie pohľadávok

Vysokú úspešnosť vymoženia pohľadávok pri maximálnej efektivite so znalosťou klientského prostredia
a prostredia lízingových spoločností dosahujeme hlavne na základe osobného kontaktu s dlžníkom, o čom
svedčia stovky úspešne ukončených pohľadávok v prospech mandanta pri zachovaní diskrétnosti.
Tento postup je uskutočňovaný zodpovedným profesionálnym prístupom pracovníkov vybavených právnym
vedomím a potrebnými technickými prostriedkami. Všetky zadané objednávky riešime v dohodnutej lehote s čo najkratším reakčným časom od zadania objednávky.
Pracovníci firmy spolupracujú aj s orgánmi činnými v trestnom konaní, hlavne na úseku pátrania po osobách
a veciach.
V prípade trestnoprávneho ukončenia pohľadávky vypovedajú ako svedkovia na jednotlivých súčastiach polície
a príslušných súdoch za účelom skorého ukončenia veci v prospech mandanta.

NÁKLADY VERITEĽA SPOJENÉ S RIEŠENÍM POHĽADÁVKY SPOLOČNOSŤOU ROJALIS, s.r.o. SÚ
SÚČASŤOU VYMÁHANEJ SUMY A NEPREDSTAVUJÚ PRE KLIENTA ŽIADNE DODATOČNÉ
NÁKLADY.

Výhody

Odstránenie nákladov spojených so správou pohľadávok veriteľa.
Reakčný čas riešenia objednávky je okamžitý.
Osobný kontakt s neplatičom, fyzická kontrola dotknutých predmetov, spôsob komunikácie.
Vyhotovenie fotodokumentácie a video dokumentácie predmetov financovania.
Informácie o stave riešenia pohľadávok.
Komplexnosť poskytovania služieb.
Veľké portfólio klientov, neplatičov u viacerých veriteľov.
Renomovaní obchodní partneri.
Selekcia rizikových obchodných partnerov.

Ukončenie pohľadávky

Súčasťou každej objednávky je vypracovanie Záverečnej Správy a následné vyhotovenie potrebnej
dokumentácie.
Na žiadosť klienta vypracujeme podrobnú správu o priebehu inkasa pohľadávky.
Uvedené dokumentácie sú umiestnené na našom informačnom systéme, kde má obchodný partner zaheslovaný
priamy prístup k aktuálnemu stavu zákazky, ktorej priebeh môže zadávateľ pravidelne sledovať.
Všetky potrebné dokumenty sú archivované.
Za ukončenie považujeme iba stav, kedy je pohľadávka zadávateľa v plnej miere uspokojená a kedy sú aj
náklady spojené s inkasom pohľadávky dlžníkom uhradené.
Územná pôsobnosť pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok je Slovenská a Česká republika.
Počas fungovania spoločnosti však boli predmety financovania odoberané aj v Rumunsku, Maďarsku, Poľsku,
Chorvátsku a v Nemecku.

Percentuálna úspešnosť pri zaisťovaní lízingových predmetov pracovníkmi inkasnej agentúry je 99%.

Percentuálna úspešnosť pri inkasovaní pohľadávok je 98% z toho ostatok tvoria pohľadávky kedy bol zo
strany agentúry podaný návrh na podanie trestného oznámenia.

Priemerná doba inkasa pohľadávok od zadania prípadu je desať dní.