Poskytované služby

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
Pátranie po predmetoch financovania.
Uznanie záväzku dlžníka.
Zaistenie predmetov financovania.
Odobratie predmetov financovania.
Vyhotovenie fotodokumentácie a video dokumentácie predmetov financovania.
Preverovanie fyzických a právnických osôb.
Zistenie bonity klienta.
Zabezpečovanie procesov v exekučnom konaní.
Právne inkaso a služby, zastupovanie veriteľa pri komunikácii s právnym zástupcom neplatiča.
Zabezpečenie zaistených odobratých predmetov, ochrany majetku súkromnou bezpečnostnou službou
SIA – Security Industry Authority s.r.o. / subdodávateľ /.
Pomoc pri opätovnom predaji odobratých predmetov:
ROJALIS, s.r.o.
BAULOGIC, s.r.o. / subdodávateľ /
LEASE-CAR RENT BRATISLAVA s.r.o. / subdodávateľ /.

Depozit predmetov financovania.
Výkon záložného práva.
Dokumentácia poistných udalostí.
Zistenie bonity klienta, preverovanie fyzických a právnických osôb: miestna a osobná znalosť, zisťovanie
v teréne, logistika, zhromažďovanie informácii o klientovi, dostupné registre.
Kompletný servis pri prihlasovaní a odhlasovaní vozidiel.
Telefonické vyjednávanie.
Dozabezpečenie existujúcich pohľadávok
spísaním Dohody o uznaní záväzku pre posilnenie procesnej pozície veriteľa v prípadnom súdnom spore
spísaním Notárskej zápisnice u notára ako podklad pre exekučné konanie ručiteľskej listiny, všetko podľa
požiadaviek klienta.

Služby spojené
s trestnoprávnym riešením prípadov

So súhlasom veriteľa podanie trestného oznámenia na dlžníka, hlavne v prípade ak vec neznesie odklad.
Podanie žaloby na klienta v obchodno-právnych sporoch prostredníctvom zmluvného partnera, advokátskou
spoločnosťou bpv BRAUN PARTNERS, ktorá je jednou z najvýznamnejších medzinárodných advokátskych
kancelárii v Slovenskej a Českej republike s ktorou spolupracujeme od založenia tejto spoločnosti v roku 2010.

Doplnkové služby

Exekútorské služby, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Mráz.
V rámci činností exekútorského úradu ide najmä o vyhľadávanie povinných osôb, doručovanie úradných
písomností, riešenia inkasa finančných pohľadávok zo strany povinnej osoby, dohadovanie splátkového
kalendára finančných pohľadávok zo strany povinnej osoby, individuálne zisťovanie majetku, vyhľadávanie a
dokumentovanie nehnuteľného majetku, zabezpečenie súpisu hnuteľných vecí, zabezpečovacie úkony
hnuteľného majetku a ochrana exekútora pri výkone povolania.