Finančná spôsobilosť

Spoločnosť ROJALIS, s.r.o. nemá žiadne záväzky voči štátnym inštitúciám a ani iným organizáciám a firmám.

Poistenie spoločnosti:

Spoločnosť ROJALIS, s.r.o. je poistená na zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb.
Ďalej je spoločnosť poistená na zodpovednosti za škodu pre prípad odcudzenia vecí a vandalizmu.

Ochrana osobných údajov:

Spoločnosť ROJALIS, s.r.o. je držiteľom bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov na základe
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Ochrana osobných údajov bezpečnostnej dokumentácie je aktualizovaná podľa nového európskeho nariadenia na
ochranu osobných údajov GDPR.
Bezpečnostný projekt GDPR bol vypracovaný firmou SEMANČIN&PARTNERS s.r.o.

Predpoklady a skúsenosti s odberom a prevozom
vozidiel do 3,5 t, dopravnej techniky nad 3,5 t

Odobratých cca 800 vozidiel do 3,5 t.
Odobratých cca 450 vozidiel nad 3,5 t / súprav /.
Príklad: 22 súprav, ťahač - náves, Česká republika – Slovenská republika.

Predpoklady a skúsenosti
s odberom, demontážou a prevozom technologických zariadení:

Odobratých cca 70 technologických zariadení.
Príklad:
Riečna nákladná loď Christiane + následne zabezpečené stráženie odobratej lode v prístave po dobu dvoch
mesiacov.
Nábytkové zariadenie, klimatizačná technológia a gastrozariadenie OC Aupark.
Mlyny Nitra, nábytkové zariadenie kaviarne a gastrozariadenie.
Strojná technológia na výrobu nápojov Triblok GRV.
Žilina, mostový žeriav
Ružomberok, hydraulický vibračný lis
Dunajská Streda, drvič plastov
Talianska reštaurácia v Bratislave
6 x Harvestor Timberjack, Brezno
technologické zariadenie drevovýroby, Púchov
technológia benzínového čerpadla v Banskej Bystrici.