Popis spoločnosti:

Spoločnosť ROJALIS s.r.o. vznikla v roku 2008. Jej hlavnou činnosťou je mimosúdne vymáhanie pohľadávok a odoberanie lízingových predmetov, najmä od dlžníkov leasingových spoločností, bankových inštitúcii a firiem na základe špecifických požiadaviek klienta v súlade s ustanoveniami právnych predpisov. Ďalej zabezpečujeme preverovanie klientov pre mandanta za účelom zníženia miery rizika pri uzatváraní obchodných zmlúv.

Tím:
Naša spoločnosť pracuje so zamestnancami v trvalom pracovnom pomere. Ich spoločenská bezúhonnosť a kvalita je na vysokej odbornej úrovni, o čom svedčia ich viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti vymáhania pohľadávok pre renomované lízingové spoločnosti a ostatné firmy.

Riešenie pohľadávok:
Vysokú úspešnosť vymoženia pohľadávok pri maximálnej efektivite so znalosťou klientskeho prostredia a prostredia lízingových spoločností dosahujeme na základe výhradne osobného kontaktu s dlžníkom, o čom svedčia stovky úspešne ukončených pohľadávok v prospech mandanta pri zachovaní diskrétnosti. Tento postup je uskutočňovaný zodpovedným profesionálnym prístupom pracovníkov, vybavených právnym vedomím a potrebnými technickými prostriedkami. Všetky zadané objednávky riešime v dohodnutej lehote s čo najkratším reakčným časom od zadania objednávky.
Pracovníci firmy spolupracujú aj s orgánmi činnými v trestnom konaní, hlavne na úseku pátrania po osobách a veciach a v prípade trestnoprávneho ukončenia pohľadávky vypovedajú ako svedkovia na jednotlivých súčastiach polície a príslušných súdoch za účelom skorého ukončenia veci v prospech mandanta.

Ukončenie pohľadávky:
Súčasťou každej objednávky je vypracovanie situačnej a záverečnej správy a následné vyhotovenie potrebnej dokumentácie, ktoré sú umiestnené na našom informačnom systéme, kde má obchodný partner priamy prístup k aktuálnemu stavu zákazky, ktorej priebeh môže zadávateľ pravidelne sledovať. Všetky potrebné dokumenty sú archivované. Za ukončenie považujeme iba stav, kedy je pohľadávka zadávateľa v plnej miere uspokojená a kedy sú aj náklady spojené s inkasom pohľadávky dlžníkom uhradené. Ku každej objednávke vypracovávame podrobné správy o priebehu inkasa pohľadávky.